Szkoła przyjazna dla sześciolatka
LIBRUS

1%

wolontariat w sp99
Lepsza szkola
bip


Darmowy licznik odwiedzin


licznik odwiedzin


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link

Inicjatywy wychowawcze w Szkole Podstawowej 99 im. T. Kościuszki-2005/2006
2010-05-18

L. p.

Dzia?anie

Realizator

Adresat

Przewidywany efekt

Realizowane przez nauczycieli klas I - III

 I

 Stosowanie wzmocnie?

w trakcie zaj?? logopedycznych (np. systemu ?etonowego, „u?mieszkowego”).

 Anna Bielewicz Rzepka

 uczniowie klas I-III obj?ci opiek? logopedyczn?

 Motywowanie do aktywnego udzia?u w zaj?ciach. Wzmacnianie motywacji do uczenia si?, odnoszenia sukcesów.

 II

 Wprowadzenie systemu oceniania zachowania i rozwijania umiej?tno?ci z u?yciem symboli warto?ciuj?cych (powielanych piecz?ciami).

 Ma?gorzata Chudzik

 uczniowie klasy I B

 Motywowanie do poprawnych zachowa? i do systematycznej nauki. Utrwalanie poprawnych postaw i zachowa?.

III

 .

 Ma?gorzata Cury?o

 uczniowie klasy III B

 

IV

 Zaj?cia integracyjno-wspieraj?ce „?wier?land”.

Rozalia Cymbalista

 

uczniowie klas I-III

Niwelowanie zachowa? agresywnych. Akceptowania siebie w roli ucznia.

 V 

 Przygotowanie i pokaz prezentacji multimedialnej „Wroc?aw-moje miasto” (w programie PowerPoint).

 Daria Gajda

 uczniowie klas I-III

Poznanie zabytkowych, atrakcyjnych miejsc Wroc?awia. Wzmocnienie wi?zi z miastem rodzinnym (ma?? ojczyzn?).

VI 

 

 Wycieczka do lasu (zorganizowana przy wspó?pracy z le?niczym Nadle?nictwa Szklary).

 Wioleta Krawczyk 

 uczniowie klasy III A

Utrwalanie prawid?owych wzorów zachowa?: poszanowania zwyczajów zwierz?t i dba?o?ci o le?n? ro?linno??.

 VII 

 Wprowadzenie „naklejkowego” systemu oceniania wiedzy i umiej?tno?ci.

 Piotr Olszewski

 uczniowie klas II A, III B

 Motywowanie do pracy edukacyjnej (odrabiania prac domowych).

VIII

 

 

 Zorganizowanie klasowej imprezy integracyjnej z udzia?em rodziców przebranych za wró?ki.

 Jolanta Sikorska

 uczniowie klasy II A

 Piel?gnowanie tradycji andrzejkowych. Rozwijanie wspó?pracyz rodzicami uczniów.

 IX

 

 Wyjazd integracyjny do Sielskiej Zagrody ko?o Kie?czowa.

Jolanta Sikorska wychowawcy klas I-III

 uczniowie klas I-III

 Integrowanie klas. Rozwijanie  wspó?pracy nauczycieli klasach I-III.


L. p.

Dzia?anie

Realizator

Adresat

Przewidywany efekt

Realizowane przez nauczycieli klas IV - VI

X

Realizacja zaj?? wychowawczych „Mój ?yciowy horoskop”.

Gra?yna Bieniaszek

uczniowie klasy VI B

Ukierunkowanie dzia?a? dzieci na wytyczaniei osi?ganie celów ?yciowych.

XI

Przeprowadzanie cyklu zaj?? wychowawczych o tematyce wynikaj?cej z bie??cych potrzeb klas (systematycznie diagnozowanych).

Rozalia Cymbalista

uczniowie klas IV-VI

Wspieranie uczniów w rozumieniu siebie. Rozwijanie empatii, umiej?tno?ci komunikowania si?, wspó?pracy w grupie.

XII

Prowadzenie ko?a psychologicznego-grupy socjoterapeutycznej.

Joanna Czupry?ska

uczniowie klas IV

Rozwijanie umiej?tno?ci wspó?pracy w grupie. Nabywanie umiej?tno?ci nieagresywnego rozwi?zywania konfliktów i nazywania prze?ywanych emocji.

XIII

Realizacja projektu technicznego „Dom marze?" (za pomoc? narz?dzi i przyborów technicznych) wspieraj?ca kszta?towanie postaw poszanowania dla domu i rodziny jako uniwersalnych warto?ci spo?ecznych.

Agata Glabik

uczniowie klas IV-V

Eksponowanie szczególnego znaczenia domu i rodziny.

Rozwijanie zr?czno?ci manualnych i szacunku dla r?kodzie?a. Rozwijanie uzdolnie? manualnych.

XIV

Gry i zabawy dydaktyczne.

Pawe? Gu?ewski

uczniowie klasy IV A

Integrowanie klasy i jej uspo?ecznianie. Kszta?towanie umiej?tno?ci wyra?ania w?asnych opinii. Rozbudzanie poczucia w?asnej warto?ci.

XV

Zespo?owe opracowywanie materia?ów promocyjnych z dzia?alno?ci ko?a turystycznego oraz ich publikacja. Prowadzenie szkolnej kroniki turystycznej.

El?bieta Jó?wicka

uczniowie zrzeszeni w kole turystycznym „Przygoda”

Promocja atrakcyjnych form zagospodarowania wolnego czasu. Realizacja ?wicze? redakcyjnych. Utrwalanie warto?ciowych wi?zi z ma?? ojczyzn?.

XVI

Tradycyjne przygotowanie szkolnych jase?ek. Zorganizowanie i prowadzenie Scholi dzieci?cej.

Rafa? Kapa?a

uczniowie klas I-VI

Rozwijanie uzdolnie? artystycznych. Uczenie odpowiedzialno?ci za w?asny rozwój. Rozwijanie umiej?tno?ci pracy w grupie, zespole.

XVII

Realizacja Programu domowych detektywów-„Ja? i Ma?gosia na tropie...” (adaptacja ameryka?skiego programu profilaktyki alkoholowej).

Ma?gorzata Ko?tuniuk

uczniowie klasy V A

Opó?nienie wieku inicjacji alkoholowej. U?atwienie wspó?pracy mi?dzy wychowawc? a rodzicami w celu unikania zagro?e?. Integrowanie klasy

XVIII

Arteterapia-zaj?cia pozalekcyjne.

Paulina Ku?aj

uczestnicy terapii z klas IV-V

Nauka akceptowania siebie i innych. Rozwijanie umiej?tno?ci s?uchania. Doskonalenie umiej?tno?ci wspó?pracy w dzia?aniach twórczych.

XIX

Przeprowadzenie wieloetapowej akcji sadzenia ro?lin na terenach przyszkolnych (pozyskanie ro?lin, opracowanie projektu sadzenia ro?lin, przygotowanie fotodokumentacji i jej publikacja. Nadzorowanie zagospodarowanego terenu.

Magdalena Marczuk Jolanta Sikorska Magdalena Wierdak

uczniowie klasy IV B

rodzice uczniowie innych klas

Budowanie poczucia wspólnoty ze ?rodowiskiem lokalnym poprzez prac? na rzecz SP 99. Uczenie szacunku dla ludzkiej pracy i ?rodowiska naturalnego.

XX

Realizacja zaj?? biblioterapeutycznych z wykorzystaniem ksi??ki.

Renata Michaliszyn

uczniowie klas I-VI

Rozwijanie umiej?tno?ci wyra?ania i uczu?. Utrwalenie nawyku korzystania z ksi??ek.

XXI

Opracowanie cyklu publikacji „Porozmawiajmy o wychowaniu”.

Ewa Misiejuk

rodzice dzieci

Pedagogizacja rodziców. Rozwijanie wspó?pracy z rodzicami.

XXII

Zorganizowanie Szkolnej Galerii Wyró?nionych.

Ewa Misiejuk

rodzice dzieci

Ekspozycja i promocja dokona? szko?y.

XXIII

Inspirowanie do samodzielnego wyszukiwania (np. w Internecie, w czasopismach)  i t?umaczenia tekstów ulubionych utworów muzycznych.

Piotr Olszewski

uczniowie klas VI

Doskonalenie ?wiadomego odbioru obcoj?zycznych utworów muzycznych. Rozwijanie zdolno?ci j?zykowych. Kszta?towanie upodoba? artystycznych.

XXIV

Opracowanie i wdro?enie punktowego systemu oceny zachowania (elementu realizacji programu wychowawczego).

Anna Smoli?ska

uczniowie klasy V B

Integrowanie klasy. Rozwijanie umiej?tno?ci samooceny.  Motywowanie do aktywno?ci ?yciowej. Dyscyplinowanie uczniów.

XXV

Organizacja imprez (np. sportowych, apeli, akcji, dyskotek) przez Samorz?d Uczniowski.

Micha? Staniów

uczniowie zrzeszeni w SU

Promocja i integrowanie spo?eczno?ci szkolnej. Rozwijanie umiej?tno?ci wspó?pracy uczniów.

XXVI

Realizacja lekcji wychowawczych w oparciu o propozycje „Biblioteczki wychowawcy klasy” autorstwa N. Grochowskiej Wyd. Seventh Sea.

Lidia Tomaszewicz

uczniowie klas IV-VI

Wzrost ?wiadomo?ci uczniów w zakresie ró?nych obszarów ?ycia (ekologii, psychologii, tradycji, obyczajowo?ci). Integrowanie klasy.

XXVII

Zorganizowanie  i przeprowadzenie Szkolnego Festiwalu Kol?d.

Magdalena Wierdak

Tomasz Bykowski

spo?eczno?? SP 99

Piel?gnowanie tradycji narodowych i lokalnych..

XXVIII

Zorganizowaniei przeprowadzenie uroczysto?ci z okazji Dnia Babci i Dziadka (wraz z zabawami z udzia?em seniorów).

Magdalena Wierdak

Anna S?owik

mieszka?cy Domu Pomocy Spo?ecznej „Samarytanin",

dziadkowie uczniów

Wzmacnianie procesu integracji spo?eczno?ci lokalnej.

XXIX

Sprawowanie opieki artystyczneji wychowawczej nad :Serca?skimi nutkami”.

Marcin Bykowski

Zbigniew Zalewski

uczniowie z klas IV-VI

Uczenie odpowiedzialno?ci za w?asny rozwój. Rozwijanie uzdolnie? muzycznych. Rozwijanie umiej?tno?ci pracy w grupie, zespole.

XXX

Realizacja j?zykowych gier: domina, kart. Opracowywanie dodatkowych zada? dla uczniów (uzdolnionychi maj?cych trudno?ci w przyswajaniu j?zyka obcego).

Marta ?muda-Hryszkiewicz

uczniowie

Utrwalanie wiary we w?asne si?y, motywacji do przyswajania s?ownictwa, mobilizacji edukacyjnej. Umo?liwienie odniesienia „ma?ego sukcesu”.Powrót